TANGENTER        
     

 Skrivbordstangenter

  Alt    
Om man håller ner Alt-tangenten och trycker någon annan    
tangent kan man få ett
snabbkommando.
I menyer är ofta en bokstav understruken. - Är A i Arkiv
understruket kan man använda
Alt+A för att öppna menyn.

  Alt Gr     (Tangenten till höger om blanksteg)
Om man håller ner AltGr-tangenten och trycker någon annan
tangent får man det tredje tecknet som finns på vissa tangenter.
T.ex. @ £ $ { [ ] } \ ~ 

  Backsteg   (Tangent med tjock vänsterpil) 
Suddar till vänster om markören.  
Ctrl+Backsteg  suddar helt ord till vänster om markören.

  Caps Lock  
Caps Lock-tangenten används när man vill skriva hela tiden med versaler (=STORA BOKSTÄVER).
Att Caps Lock är aktivt indikeras av en lysdiod uppe till höger på tangentbordet.


  Cirkumflex  ^  
Skriver man först ^ och sedan o får man ô.
Även  â, Â, ê, Ê, î, Î, Ô, û, Û, går att få.

  Ctrl  
Om man håller ner Ctrl-tangenten och trycker på någon annan tangent kan man få
snabbkommandon.

  Delete  

Delete-tangenten suddar till höger om markören. 
Ctrl+Delete   suddar helt ord till höger om markören.   

  Enter  
Med Enter-tangenten utför du ofta ett kommando.
I en text ger Enter ett nytt stycke.
Om en knapp har en extra tjock ram runt sig betyder det att man kan trycka på Enter istället för att klicka på knappen.
Ibland står det inte Enter utan bara en vinklad bakåtriktad pil.

  Esc  
Esc-tangenten har ofta funktionen att den tar dig loss från oväntade och oönskade situationer. (Pröva även med Ctrl+Esc eller Alt+Esc om inte bara Esc går.)
Den används också som "backväxel" för att komma tillbaka till tidigare fönster eller dialogrutor.

   Insert  
Används i många program för att växla mellan överskriven text och infogad text.
Överskriven = text som du haft tidigare skrivs över och försvinner.
Infogad = den nya texten skjuts in mellan den tidigare texten.
I senare Word-prg har man tagit bort denna tangentfunktion eftersom den ofta ställde till förtret. 
(I Word klickar man i den grå ÖVER-rutan som finns nere till höger.)

  Menytangent  
Meny-tangenten finns på nyare tangentbord till vänster om högra Ctrl-tangenten.
Äldre tangentbord har inte denna tangent.
Den utför samma kommandon som när man högerklickar. 
Trycker man på den visas ofta en meny.


  Numlock  
Sätter av och på NumLock-funktionen.
Om ljusdioden lyser vid Num Lock innebär det att tangenterna under fungerar numeriskt (med siffror).
Lyser inte CapsLock-dioden är tangenterna markörförflyttare.

  Skift  
Hålls Skift ner och en bokstav trycks, blir bokstaven stor.
På tangenter med fler tecken fås de övre tecknen. Ex:
SHIFT+5 ger %
Om man vill markera ett större område kan man klicka där markeringen skall börja, hålla ner Skift och klicka där markeringen skall sluta.

  Tab     Ibland står det inte Tab på tabulator-tangentern utan två motriktade pilar.
Dess funktion är att "hoppa" fram i texten ett visst avstånd, som går att ställas in på fönstrets linjal.
Ofta kan man också hoppa mellan inmatningsrutor med Tab-tangenten.
Skift+Tab
hoppar bakåt.
Tangent-kombinationen
Alt+Tab växlar mellan aktiva program.

  Tilde  ~  
För att kunna skriva ~ (tilde-tecknet) håll ner Alt Gr och skriv ~. Det
syns dock inte förran du skrivit nästa tecken.
Vill du skriva t.ex. ñ : Håll ner
Alt Gr och skriv ~ skriv sedan n

  Windows  -tangenten  finns mellan Ctrl och Alt,  förkortas ofta Win  
Äldre tangentbord har inte denna tangent.
Trycker man
Win visas startmenyn."
Om man håller ner Win-tangenten och trycker på någon annan tangent kan man få snabbkommandon.


  Markörtangenter  

 End -tangenten förflyttar markören till slutet av en rad. 
Ctrl+End
flyttar markören till slutet av dokumentet.
Skift+End markerar texten till slutet av raden.
Ctrl+Skift+End markerar texten till slutet av filen.

 Home
-tangenten förflyttar markören till början av en rad. 
Ctrl+Home
flyttar markören till början av dokumentet.

 PageDown -tangenten förflyttar markören en sida ner.

 PageUp -tangenten förflyttar markören en sida upp.

 Piltangenter 
Piltangenter na na flyttar markören ett steg i pilens riktning. 
Ctrl+Pil flyttar markören hela ord.

 Funktionstangenter  (Högst upp på tangentbordet.)  
Funktionstangenterna används på olika sätt beroende på program.

 F1  ger oftast hjälp.